Tổng cộng 1 Lời bình
한마디 등록
10 Taitetsu Sảm phẫm rất tốt 12:34:40, 02/08/2018